Algemene voorwaarden

PDF downloaden

 1. DEFINITIES
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  Beveiligingsdiensten: Alle vormen van dienstverlening door SecurityGuardsServices & Solutions B.V. op het terrein van beveiliging en bewaking.

Diensten: De door Security Guards Services & Solutions B.V. te verrichten Diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst.

Opdrachtgever: De partij(en) die al of niet via een gemachtigde met Security Guards Services & Solutions B.V. een Overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Security Guards Services & Solutions B.V.

Overeenkomst: De Overeenkomst tussen Security Guards Services & Solutions B.V. en opdrachtgever waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.

Personeel: Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij Security Guards Services & Solutions B.V., die door Security Guards Services & Solutions B.V. worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Security Guards Services & Solutions B.V.: De in de Opdrachtbevestiging genoemde organisatie.

Services: Receptiediensten, alsmede daarmee vergelijkbare Diensten, door servicemedewerkers van Security Guards Services & Solutions B.V. die zijn gestationeerd in of bij het object van opdrachtgever.

Sleutels: Sleutels, keycards, afstandsbedieningen en alle andere mogelijke middelen waardoor toegang tot een object kan worden verkregen. Tarief De vergoeding die de opdrachtgever dient te betalen voor de overeengekomen Diensten.

Tarief: De vergoeding die de Opdrachtgever dient te betalen voor de overeengekomen Diensten.

Werkzaamheden: Het geheel van diensten dat Security Guards Services & Solutions moet verrichten om te bewerkstelligen dat aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen worden beantwoord.

 

 1. Algemeen
  2.1
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van SecurityGuards Services & Solutions B.V. zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader van (raam)overeenkomsten, en prevaleren óók boven de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever indien Security Guards Services & Solutions B.V. de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing van de Opdrachtgever naar eigen inkoopvoorwaarden, aanbestedingsvoorwaarden of andere voorwaarden wordt door Security Guards Services & Solutions B.V. niet aanvaard.Iedere toestemming tot aanvang van werkzaamheden geldt als uiteindelijke en finale acceptatie van deze Algemene Voorwaarden tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing indien de Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met Security Guards Services & Solutions B.V. heeft aanvaard.

 

2.3 De Opdrachtgever aanvaardt de gelding van deze Algemene Voorwaarden op alle toekomstige transacties met Security Guards Services & Solutions B.V..

 

2.4 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

 1. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

3.1 Overeenkomsten tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden binden Security Guards Services  & Solutions B.V. eerst na haar schriftelijke bevestiging. Indien niet binnen 5 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Security Guards Services & Solutions B.V. en de Opdrachtgever hieraan gebonden.

3.2 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 1. VERPLICHTINGEN VAN SECURITY GUARDS SERVICES & SOLUTIONS B.V.
  4.1
  SecurityGuards Services & Solutions B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen om de Werkzaamheden uit te voeren. De reikwijdte van zijn verplichtingen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed op de Opdrachtgever c.q. de door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derde(n).

4.2 De in het vorige lid genoemde inspanningsverbintenis heeft betrekking op het verrichten van overeengekomen dienstverlening. Hieronder valt uitdrukkelijk niet de tussenkomst en/of betrokkenheid bij conflicten tussen de Opdrachtgever en haar werknemers en/of andere derden.

4.3 Security Guards Services & Solutions B.V. zorgt er voor dat hij op de hoogte is van de voor de Werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen.

 

4.4 Security Guards Services & Solutions B.V. zorgt er voor dat de Opdrachtgever tijdig desgevraagd informatie ontvangt over de in zijn aanbieding gehanteerde verhouding tussen loon en materiaal en zijn betaalgedrag in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid en verleggingsregeling omzetbelasting.

 

4.6 Security Guards Services & Solutions B.V. is verplicht om alle gegevens van de Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan Security Guards Services & Solutions B.V. bekend zijn gemaakt, en er voor te zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid respecteert.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
5.1
 Opdrachtgever verplicht zich om Security Guards Services & Solutions B.V. in de gelegenheid te stellen de Overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

 

5.2 Opdrachtgever zorgt er voor dat Security Guards Services & Solutions B.V. beschikt over alle (technische) informatie, (hulp)materialen, gegevens beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om Security Guards Services & Solutions B.V. in staat te stellen de Werkzaamheden conform de Overeenkomst te realiseren. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft Security Guards Services & Solutions B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van Opdrachtgever, waaronder kosten van het door Security Guards Services & Solutions B.V. zelf verkrijgen van die middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

5.3 Opdrachtgever zorgt er voor dat Security Guards Services & Solutions B.V. tijdig over alle goederen beschikt waarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens de Opdrachtgever ter beschikking zullen worden gesteld. De Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.

 

5.4 Opdrachtgever vrijwaart Security Guards Services & Solutions B.V. voor aanspraken van derden in verband met de in leden 2 en 3 bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen en goederen.

5.5 De Opdrachtgever is verplicht Security Guards Services & Solutions B.V. in de gelegenheid te stellen de door haar te verrichten diensten en werkzaamheden ongehinderd te kunnen verrichten alsmede draagt Opdrachtgever zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

5.6 De Opdrachtgever zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein; het gebouw en de locatie waarop of waarin de Werkzaamheden moeten worden verricht; voor schone, veilige en gezonde omstandigheden; alsmede geschikte bergruimte aldaar.

 

5.7 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar Werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de Werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De Opdrachtgever is verplicht Security Guards Services & Solutions B.V. en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.

 

5.8 De Opdrachtgever zorgt er voor dat op de locaties waar de Werkzaamheden worden verricht Security Guards Services & Solutions B.V. tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, telecom, schaftgelegenheid en sanitaire voorzieningen.

 

5.9 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers of leveranciers die hij heeft voorgeschreven. Security Guards Services & Solutions B.V. is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren, indien de Opdrachtgever de contractvoorwaarden van deze hulppersonen niet wenst te accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft Security Guards Services & Solutions B.V. recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 17.

 

5.10 De Opdrachtgever is buiten de werktijden van Security Guards Services & Solutions B.V. verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van Security Guards Services & Solutions B.V., zoals: materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.

 

5.11 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om Security Guards Services & Solutions B.V., zijn personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de Werkzaamheden of strijdig zijn met de aard van de Overeenkomst.

 

5.12 De Opdrachtgever staat Security Guards Services & Solutions B.V. toe om op de schuttingen en afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of de plaatsen waar de Werkzaamheden worden verricht, alsmede elders op het werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te brengen.

 

5.13 De Opdrachtgever is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van Security Guards Services & Solutions B.V. dan wel alle in verband met de Overeenkomst van Security Guards Services & Solutions B.V. ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de Opdrachtgever verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de Opdrachtgever een onmiddellijke opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 10.000,- per dag dat de overtreding voort duurt, met een maximum van EUR 250.000,- onverminderd het recht van Security Guards Services & Solutions B.V. om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

5.14 De Opdrachtgever is verplicht gebruik te maken van de diensten zoals deze in de Overeenkomst beschreven staan. In geval van overtreding verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijke opeisbare boete van € 500,- per overtreding per dienst.

 1. WEDERKERIGE VERPLICHTINGEN
  6.1
  Partijen zullen elkaar voortdurend op de hoogte stellen van alle feitelijke of juridische veranderingen in de respectievelijke ondernemingen van partijen die van invloed kunnen zijn op het optreden van partijen onder deze overeenkomst.
 2. VERZEKERING VAN DE OPDRACHTGEVER
  7.1
  De Opdrachtgever is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand te houden waarin SecurityGuards Services & Solutions B.V. (met inbegrip van de door Security Guards Services & Solutions B.V. voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen onderaannemers en hulppersoneel) als medeverzekerde is opgenomen indien de Werkzaamheden van Security Guards Services & Solutions B.V. dienen ter uitoefening van het bedrijf van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
 3. PERSONEEL EN GEDETACHEERDEN
  8.1
  SecurityGuards Services & Solutions B.V. is vrij in de keuze van haar Personeel.

8.2 Per aanvraag tot levering zal tenminste een periode van 3 uren aaneengesloten per ingehuurde medewerker worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3 Het Personeel zal tijdens de dienstverlening een uniform van Security Guards Services & Solutions B.V. dragen, tenzij met Opdrachtgever nadrukkelijk anders is overeengekomen en wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

 1. VERBOD OVERNAME PERSONEEL EN GEDETACHEERDEN
  9.1
  Het is de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst en tot twee jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van SecurityGuards Services & Solutions B.V. die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.

9.2 Het is de Opdrachtgever in geval van detachering niet toegestaan deze gedetacheerde personen gedurende de looptijd van de detachering tot twee jaar direct na het einde van de detachering in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.

9.3 De Opdrachtgever verbeurt een onmiddellijke opeisbare boete ten belope van 2 bruto jaarsalarissen van de desbetreffende medewerker, onverminderd het recht van Security Guards Services & Solutions B.V. om een volledige schadevergoeding (waaronder operationele- zowel als commerciële schade) te vorderen bij overtreding van de in leden 1 en 2 genoemde verplichting.

 

 1. TOETSING, AANVAARDING EN OPLEVERING
  10.1
  De Opdrachtgever is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te toetsen of de Werkzaamheden en resultaten van de Werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst, mits deze controles in overleg met en onder toezicht van SecurityGuards Services & Solutions B.V. worden uitgevoerd.

10.2 Toetsing door of namens de Opdrachtgever geschiedt, na overleg met Security Guards Services Solutions B.V., tenzij iets anders is overeengekomen, voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Security Guards Services & Solutions B.V. zal de Opdrachtgever binnen redelijke grenzen hierbij de noodzakelijk medewerking verlenen.

 

10.3 De Opdrachtgever dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. Hij is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan en die niet aan Security Guards Services & Solutions B.V. kunnen worden toegerekend.

 

10.4 Zodra Security Guards Services & Solutions B.V. te kennen heeft gegeven dat de resultaten van de Werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en de Opdrachtgever deze niet binnen de door Security Guards Services & Solutions B.V. gestelde termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, worden de resultaten van de Werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.

 

10.5 Na de aanvaarding worden de resultaten van de Werkzaamheden als opgeleverd beschouwd. Security Guards Services & Solutions B.V. is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.

 

10.6 Worden de resultaten van de Werkzaamheden door de Opdrachtgever (stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt de dag van de kennisgeving door Security Guards Services & Solutions B.V..

 

10.7 De Opdrachtgever kan ook de Werkzaamheden aanvaarden door dit schriftelijk aan Security Guards Services & Solutions B.V. mede te delen. De datum van verzending van deze mededeling geldt dan als tijdstip van aanvaarding.


11.DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMST
11.1
 Overeenkomsten tussen Security Guards Services & Solutions B.V. en de Opdrachtgever worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

11.2 Elk der partijen is gerechtigd een Overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 

11.3 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, tenzij de overeenkomst door één der partijen uiterlijk 3 maanden voor de afloop van zodanige periode bij aangetekende brief is opgezegd.

 

11.4 Een Overeenkomst van bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij door Opdrachtgever of Security Guards Services & Solutions B.V. bij aangetekende brief uiterlijk drie maanden voor datum van de afloop van de periode te kennen is gegeven dat de Overeenkomst bij einde van de termijn afloopt.

 

11.5 Bij annulering van de opdracht door Opdrachtgever wordt in rekening gebracht:
a. indien annulering korter dan 5 dagen voor aanvang dienst/opdracht: 100% van de geannuleerde diensturen;

 1. indien annulering tussen de 5 en 10 dagen voor aanvang dienst/opdracht: 70% van de geannuleerde diensturen.

 

11.6 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is Security Guards Services & Solutions B.V. niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door Opdrachtgever van de offerte van Security Guards Services & Solutions B.V..

 

11.7 Bij een samengestelde offerte/aanbieding voor meerdere diensten bestaat geen verplichting voor Security Guards Services & Solutions B.V. tot het verrichten van een gedeelte van de diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, indien het andere gedeelte niet wordt aanvaard.

 

11.8 Indien Opdrachtgever de offerte niet volledig invult en niet rechtsgeldig ondertekend retourneert, kan geen overeenkomst tot stand komen. De verplichtingen van Security Guards Services & Solutions B.V. zullen eerst ingaan na ontvangst door Security Guards Services & Solutions B.V. van het door Opdrachtgever ondertekende en volledige ingevulde exemplaar van de offerte/aanbieding en eventuele overige voor het uitvoeren van de dienst noodzakelijke bescheiden en gegevens.


 1. PRIJS EN BETALING
  12.1
  In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De Opdrachtgever vergoedt de door Security Guards Services & Solutions B.V. in het kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.

12.2 Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Alle Werkzaamheden die worden verricht buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven. Alle wachturen respectievelijk uitvaluren van personeel of materieel veroorzaakt door de Opdrachtgever worden verrekend op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven.

 

12.3 De Opdrachtgever is verplicht de per termijn bij vooruitbetaling verschuldigde factuurbedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen zonder enig beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking. Nadien is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Security Guards Services & Solutions B.V. zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling aanspraak op vergoeding van een contractuele rente van 1,5% per maand met ingang van de dag, waarop de betaling uiterlijk had behoren te geschieden. In dat geval is Security Guards Services & Solutions B.V. tevens bevoegd om de werkzaamheden te schorsen.

 

12.4 Vindt de betaling niet plaats binnen een maand na de dag waarop dit uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan is Security Guards Services & Solutions B.V. tevens bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden.

 

12.5 Als Security Guards Services & Solutions B.V. vermoedt dat de Opdrachtgever de op Security Guards Services & Solutions B.V. rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is Security Guards Services & Solutions B.V. gerechtigd om van de Opdrachtgever en voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is Security Guards Services & Solutions B.V. bevoegd de Werkzaamheden te schorsen of de Overeenkomst te ontbinden.

 

12.6 Alle werkelijk door Security Guards Services & Solutions B.V. gemaakte kosten om tot voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij Security Guards Services & Solutions B.V. verkiest deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 350,00.

 

12.7 Voor zover tijdelijke betaling uitblijft, is Security Guards Services & Solutions B.V. tevens gerechtigd om het faillissement van Opdrachtgever aan te vragen. De kosten hiervoor bedragen minimaal € 1.440,00 en mogen separaat aan Opdrachtgeer in rekening worden gebracht.

 

12.8 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

12.9 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 1. KLACHTEN
  13.1.
  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 1 week na ontdekking, doch uiterlijk 1 maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan SecurityGuards Services & Solutions B.V.. Ieder recht van klagen vervalt indien deze termijnen niet in acht worden genomen.

13.2. Indien een klacht gegrond is, zal Security Guards Services & Solutions B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Security Guards Services & Solutions B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19.

13.3. Ook indien Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling van de uit hoofde van de overeenkomst bestede werkzaamheden bestaan.

13.4. Reclames geven Opdrachtgever nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

 1. OVERMACHT
  14.1
  Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Overeenkomst is SecurityGuards Services & Solutions B.V. in ieder geval niet aansprakelijk indien deze het gevolg is van:
  a. arbeidsongeregeldheden waaronder (werk)stakingen bij derden of onder eigen personeel;
  b. tekortschieten van hulppersonen en/of hulpdiensten;
  c. transportmoeilijkheden of extreme verkeersomstandigheden;
  d. brand en verlies van te verwerken onderdelen;
  e. maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
  f. gewelddadige of gewapende acties;
  g. overmacht;
  h. het door overmacht in gebreke blijven van een hoofdaannemer, nevenaannemer of onderaannemer;
  i. onoordeelkundig gebruik, molest, brand, storm, bliksem, inbraak, sabotage of vergelijkbare zaken;

14.2 In geval van overmacht is Security Guards Services & Solutions B.V. zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er voor Security Guards Services & Solutions B.V. een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Security Guards Services & Solutions B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert tijdens de uitvoering van de Overeenkomst intreedt. Indien Security Guards Services & Solutions B.V. zich beroept op overmacht heeft opdrachtgever pas na zes maanden het recht de Overeenkomst te ontbinden.

 

14.3 Indien Security Guards Services & Solutions B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft.

 

14.4 Indien zich een geval voordoet als in artikel 14.1 beschreven, is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.


 1. SCHORSING, VERTRAGING, ONTBINDING EN OPZEGGING
  15.1
  De Opdrachtgever is bevoegd de Werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en met bekwame spoed met Security Guards Services & Solutions B.V. in overleg te treden omtrent de gevolgen.

15.2 Indien Security Guards Services & Solutions B.V. ten gevolge van de schorsing gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 17.

 

15.3 Worden de Werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst, vertraagd, geannuleerd of ontbonden en is dit Security Guards Services & Solutions B.V. niet toe te rekenen, dan is de Opdrachtgever verplicht om, berekend naar de stand van de Werkzaamheden, aan Security Guards Services & Solutions B.V. alle verrichte Werkzaamheden te vergoeden. Alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voorvloeiend uit verplichtingen die Security Guards Services & Solutions B.V. reeds is aangegaan met het oog op de verdere invulling van de Overeenkomst, berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing, vertraging, annulering of ontbinding.

 

15.4 Indien de werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn geschorst of vertraagd, is Security Guards Services & Solutions B.V. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

 

15.5 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Security Guards Services & Solutions B.V. het recht, zonder nadere ingebrekestelling, de uitvoering van alle met de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, te harer keuze, zonder dat Security Guards Services & Solutions B.V. tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd haar recht op schadevergoeding. In deze gevallen is elke vordering welke Security Guards Services & Solutions B.V. ten laste van de Opdrachtgever heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.

 

15.6 Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn wegens dringende redenen.
Dringende redenen ontstaan in ieder geval onder de volgende omstandigheden:
a. aanvraag tot verlening van surseances van betaling aan een der partijen, faillietverklaring van een der partijen, of enig andere omstandigheid waarbij betreffende de vrije beschikking over zijn totale vermogen verliest;

 1. het zodanig schenden van de verplichtingen uit deze overeenkomst door een der partijen dat van de andere partij redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat deze de overeenkomst voortzet.

 

15.7 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Opdrachtgever voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst, zonder dat Security Guards Services & Solutions B.V. tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit verband is Security Guards Services & Solutions B.V. gerechtigd bij of na het sluiten van de overeenkomst (door een derde) een kredietcontrole uit te voeren. In het geval een kredietadvies niet voldoet aan de standaarden van Security Guards Services & Solutions B.V. – een kredietscore zonder verhoogd risico – kan Security Guards Services & Solutions B.V. de overeenkomst per direct ontbinden, een borgsom eisen of een vooruitbetaling verplicht stellen, zulks ter beoordeling van Security Guards Services & Solutions B.V..

 

15.8 In geval van beëindiging van deze overeenkomst anders dan aangegeven in dit artikel door Opdrachtgever verbeurd betreffende partij terstond en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst een direct opeisbare boete van € 15.000,00 voor elke week dat Security Guards Services & Solutions B.V. rechtens deze overeenkomst werkzaamheden voor Opdrachtgever zou uitvoeren.

 1. GEVOLGEN VAN BEËINDIGING OF OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST
  16.1
  Geen van de partijen heeft recht op schadevergoeding indien deze overeenkomst door de andere partij opgezegd wordt met inachtneming van dit artikel en het contractueel overeengekomen opzegtermijn dan wel wegens dringende redenen.
 2. TERMIJNVERLENGING EN/OF KOSTENVERGOEDING
  17.1
  Behoudens het bepaalde in artikel 16 heeft SecurityGuards Services & Solutions B.V. recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:
  a. deze algemene voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan Security Guards Services & Solutions B.V. kan worden toegerekend;
  b. deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is en waartegen Security Guards Services & Solutions B.V. niet behoeft te waarschuwen gelet op dienst in artikel 4 lid 1 genoemde verplichting; c. zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.

17.2 Als Security Guards Services & Solutions B.V. van mening is dat hij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de Opdrachtgever met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee daarbij vermeldt hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.


 1. WIJZIGINGEN (MEER EN MINDER WERK)
  18.1
  De Opdrachtgever is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst, Werkzaamheden, resultaten van de Werkzaamheden, opdrachten, het werkplan en inspectieplan aan Security Guards Services & Solutions B.V. op te dragen.

18.2 Security Guards Services & Solutions B.V. is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien de wijziging:
a. niet schriftelijk is opgedragen;
b. tot een onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden zou leiden;
c. zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat;
d. niet in zijn belang zijn;
e. indien partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de consequenties.

 

18.3 Als Security Guards Services & Solutions B.V. bereid is de wijziging uit te voeren, dan stuurt hij de Opdrachtgever een schriftelijke prijsaanbieding.

 

18.4 Security Guards Services & Solutions B.V. heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbonden aan de in voorgaande lid bedoelde prijsaanbieding, ongeacht of partijen het over die prijsaanbieding eens worden.

 1. AANSPRAKELIJKHEID
  19.1
  Indien SecurityGuards Services & Solutions B.V. aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De aansprakelijkheid van Security Guards Services & Solutions B.V. is in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (bedrijfsaansprakelijkheids)verzekeraar in voornoemd geval. Indien om welke reden dan geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de vergoeding van de directe schade beperkt tot maximaal 40% van het bedrag dat door Security Guards Services & Solutions B.V. aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor de op grond van de desbetreffende Overeenkomst geleverde Dienst.

19.2 Security Guards Services & Solutions B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens Opdrachtgever geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, dan wel indien door of namens Opdrachtgever of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken noopt.

 

19.3 Security Guards Services & Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan terrorisme, kwaadwillige besmetting, oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, rebellie, revolutie, militaire of andere machtsovernames en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover Security Guards Services & Solutions B.V. daardoor in zijn Werkzaamheden wordt bemoeilijkt, ernstig belemmerende weersomstandigheden, brand, verkeersstoornissen en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan Security Guards Services & Solutions B.V. kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Security Guards Services & Solutions B.V. zoveel mogelijk te proberen overmacht situaties te voorkomen en/of te vermijden.

 

19.4 Security Guards Services & Solutions B.V.is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade en gederfde winst.

 

19.5 Security Guards Services & Solutions B.V.in niet aansprakelijk voor schade indien de Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door Security Guards Services & Solutions B.V. te verrichten Diensten of Werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

 

19.6 Security Guards Services & Solutions B.V.is niet aansprakelijk voor schade indien de Opdrachtgever niet binnen een week na het schadevoorval Security Guards Services & Solutions B.V. per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld en Security Guards Services & Solutions B.V. doordat de Opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

 

19.7 Indien Security Guards Services & Solutions B.V. aansprakelijk kan worden gesteld voor schade is zij slechts aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever die het gevolg is van een opzet of bewuste roekeloosheid bij het Personeel van Security Guards Services & Solutions B.V., indien en voor zover deze opzet of bewuste roekeloosheid door Opdrachtgever kan worden aangetoond.

 

19.8 Opdrachtgever is gehouden Security Guards Services & Solutions B.V. te vrijwaren van alle aanspraken van derden en haar te vergoeden voor alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

 

19.9 Bij het inschakelen van derden en/of Personeel door Security Guards Services & Solutions B.V. zal Security Guards Services & Solutions B.V. steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Security Guards Services & Solutions B.V.is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden en/of Personeel niet aansprakelijk. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Security Guards Services & Solutions B.V. aansprakelijk is voor fouten van de door Security Guards Services & Solutions B.V. ingeschakelde derden dan wel Personeel.

 

19.10 Opdrachtgever is gehouden Security Guards Services & Solutions B.V. te vrijwaren van alle aanspraken van Personeel, ontstaan tijden de uitoefening van de beveiliging- en bewakingsdiensten.

 

19.11 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Security Guards Services & Solutions B.V. of haar Personeel.

 1. STRAFBARE FEITEN
  20.1
  Indien door het personeel van SecurityGuards Services & Solutions B.V. strafbare feiten worden ontdekt, wordt zulks aan de Opdrachtgever gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte wordt genomen door de Opdrachtgever. Aangifte van strafbare feiten wordt door het personeel van Security Guards Services & Solutions B.V. enkel en alleen ten verzoeke van de Opdrachtgever en onder diens verantwoordelijkheid gedaan. De Opdrachtgever vrijwaart Security Guards Services & Solutions B.V. en haar personeel voor alle aanspraken van derden terzake van zodanige aangifte, ongeacht of Security Guards Services & Solutions B.V. of haar personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.
 2. EIGENDOMSBEHOUD
  21.1
  Alle voor de Werkzaamheden bestemde goederen worden eigendom van de Opdrachtgever nadat deze aan al zijn financiële verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen de Opdrachtgever wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
 3. INTELLECTUEEL EIGENDOM
  22.1
  De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de Opdrachtgever geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij SecurityGuards Services & Solutions B.V.. Security Guards Services & Solutions B.V. heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en de Opdrachtgever heeft uitsluitend het gebruiksrecht daarvan.

22.2 De door Security Guards Services & Solutions B.V. aan de Klant afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de Opdrachtgever nadat deze aan zijn financiële verplichtingen jegens Security Guards Services & Solutions B.V. heeft voldaan en mogen door de Opdrachtgever worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en industriële eigendom.

 

22.3 Opdrachtgever en Security Guards Services & Solutions B.V. zullen elkanders handelsmerken, handelsnamen of andere herkomstaanduidingen, of enige andere merken of symbolen die daarop lijken, niet registreren.

 

22.4 Opdrachtgever en Security Guards Services & Solutions B.V. zullen alle (dreigende) inbreuken op handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van elkaar onmiddellijk schriftelijk ter kennis brengen.


 1. GEHEIMHOUDING
  23.1
  Elk van beide partijen zal vertrouwelijke informatie omtrent of van de andere partij niet openbaar maken of gebruiken anders dan voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie verkregen is, behoudens voor zover de openbaarmaking of het gebruik noodzakelijk is het kader van de uitvoering van een Overeenkomst.

23.2 Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens, al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de vertrouwelijke informatie, indien die informatie of gegevens:
a. reeds het rechtmatige bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werd verkregen;
b. onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;
c. algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij;
of d. door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden. e. krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie openbaar dient worden gemaakt, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterst inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking

 

23.3 Partijen staan er voor in dat hun medewerkers alsmede door partijen ingeschakelde derden geheimhoudingsverplichtingen, als hierboven in leden 1 en 2 beschreven, nakomen.

 

23.4. Bij overtreding van het voorgaande lid verbeurt de Opdrachtgever een onmiddellijke opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,- per dag dat de overtreding voort duurt, met een maximum van € 250.000,-.


 1. TOEPASSELIJK RECHT
  24.1
  Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

24.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant met zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch. Deel 3 – Segmentsbepaling / Bijzondere Activiteiten.


 1. RISKMANAGEMENT
  25.1
  Terbeschikkingstelling:
  a. Indien in het kader van het Riskmanagement door Security Guards Services & Solutions B.V. Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld voor de duur van een project, is Opdrachtgever gehouden om, zodra hem bekend is op welke datum het project eindigt, Security Guards Services & Solutions B.V. onmiddellijk, doch in ieder geval een maand voor het einde van het project, daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.
  b. Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en werktijden van het aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Personeel voldoen aan de van toepassing zijnde cao en aan de wettelijke voorschriften. Aanvang en duur van de vakantie wordt vastgesteld in onderling overleg tussen Opdrachtgever, Security Guards Services & Solutions B.V. en het ter beschikking gestelde Personeel.
  c. Opdrachtgever is de vergoeding voor het ter beschikking stellen van Personeel verschuldigd over de volledig overeengekomen arbeidsomvang, vermeerderd met een vergoeding voor eventueel meer gewerkte uren en door het Personeel gemaakte onkosten, tenzij het Personeel niet werkzaam is geweest wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, verlof of een andere reden die in de risicosfeer ligt van Security Guards Services & Solutions B.V.. Indien buiten de gebruikelijke werktijden werkzaamheden worden verricht gelden de met Opdrachtgever overeengekomen toeslagen.
  d. Security Guards Services & Solutions B.V. factureert aan de hand van de door Opdrachtgever voor akkoord getekende urenverantwoording van het Personeel. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste invulling van gewerkte uren en overuren en van door het Personeel gemaakte onkosten.
  e. Indien Opdrachtgever weigert de urenverantwoording voor akkoord te tekenen heeft Security Guards Services & Solutions B.V. het recht het aantal door het Personeel gewerkte uren zelf vast te stellen overeenkomstig de opgave van de werknemer dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsomvang.
 2. ADVIES, RECHERCHE EN SCHADEONDERZOEK
  26.1
  Algemeen a. De Opdrachtgever dient er voor in te staan dat de objectiviteit en/of integriteit van SecurityGuards Services & Solutions B.V. zal zijn gewaarborgd. Indien de Opdrachtgever aan deze verplichting niet (meer) kan voldoen, dan is Security Guards Services & Solutions B.V. gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling onmiddellijk te ontbinden. b. De Security Guards Services & Solutions B.V. is gehouden haar Diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de van overheidswege gestelde regels en de (privacy)gedragscode van de Sectie ARS van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

 

26.2 Rapportage a. Ter afsluiting van de uitgevoerde opdracht brengt de Security Guards Services & Solutions B.V. aan de Opdrachtgever rapport uit van haar bevindingen. b. Telkens wanneer de Security Guards Services & Solutions B.V. dat nodig acht, dan wel wanneer dit met de Opdrachtgever is overeengekomen, brengt de Security Guards Services & Solutions B.V. tussenrapport uit aan de Opdrachtgever. c. De Security Guards Services & Solutions B.V. zal alle registraties, gegevens, correspondentie, documenten en overige stukken met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van de opdracht bewaren gedurende een termijn van minimaal vijf jaren na indiening van het eindrapport. Kladstukken c.q. concepten zullen minimaal één jaar worden bewaard. Overige zaken die toebehoren aan Opdrachtgever zullen met het eindrapport worden meegezonden naar de Opdrachtgever.

 

 

 

26.3 Strategische partners a. Indien en voor zover de Security Guards Services & Solutions B.V. dit nodig acht voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht, zal hij zich, voorzover gebruikelijk in overleg met de Opdrachtgever, kunnen doen bijstaan door één of meer door hem deskundig geachte personen of instanties. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Vragen of een offerte ontvangen?